ABSOLVENŢI AI COLEGIULUI NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANŢA AFIRMAŢI ÎN DIFERITE DOMENII ALE SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI

Contribuţia absolvenţilor Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa la afirmarea acestuia pe plan naţional şi internaţional

 

Pe parcursul existenţei sale, această unitate şcolară liceală constănţeană, devenită, din 2005, Colegiul Naţional şi-a adus o însemnată contribuţie la afirmarea învăţământului local şi dobrogean, pe plan naţional şi internaţional. Această contribuţie s-a datorat corpului didactic valoros de care a dispus liceul de la înfiinţare şi până în prezent, compus din cadre didactice cu o temeinică pregătire ştiinţifică, pedagogică, didactică şi psihologică şi cu vocaţie didactică prin care s-a impus pe plan local şi regional. Valoarea corpului profesoral, calitatea activităţii didactice şi rezultatele obţinute de către liceu în concursurile şcolare în diversele examene şi alte competiţii, au atras atenţia elevilor din învăţământul preuniversitar constănţean şi dobrogean, cât şi a părinţilor acestora. Ca urmare, în fiecare an tot mai mulţi absolvenţi ai învăţământului preuniversitar din localitate şi din regiune, s-au orientat către această unitate liceală pentru a-i frecventa cursurile. Ca urmare, numărul candidaţilor doritori să devină elevi ai acestui liceu a sporit an de an, permiţând o mai bună selecţie ceea ce a determinat creşterea calităţii activităţii didactice desfăşurate, obţinerea unor rezultate şcolare superioare şi devenirea lui o unitate şcolară de elită a învăţământului dobrogean. Generaţiile de elevi care au frecventat cursurile Liceului „Mihai Eminescu” Constanţa, au beneficiat de o atentă şi permanentă îndrumare din partea corpului profesoral pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor şi a personalităţii lor, de o activitate didactică de calitate, ceea ce le-a asigurat o temeinică pregătire ştiinţifică, practică şi de cultură generală. Aceste componente definitorii ale activităţii didactice de calitate, desfăşurată de către corpul profesoral, sunt evidenţiate şi apreciate de către foştii elevi cu ocazia întâlnirilor prilejuite de aniversarea unui număr de ani de la absolvirea liceului.

Absolvenţii liceului după desăvârşirea pregătirii ştiinţifice, profesionale şi practice, au îmbrăţişat diverse profesiuni potrivit pregătirii, înclinaţiilor şi intereselor proprii, mulţi dintre ei afirmându-se în toate domeniile aşa cum reiese din evidenţele alcătuite şi care însoţesc aceste rânduri. Unii dintre absolvenţi s-au îndreptat înspre viaţa politică devenind membri ai partidelor politice, fiind aleşi în conducerile centrale, judeţene şi locale ale acestora, ceea ce le-a permis afirmarea ca personalităţi politice. Alţii dintre aceştia au fost aleşi ca membri ai forului legislativ suprem al ţării – Marea Adunare Naţională, Senat şi Camera Deputaţilor – sau desemnaţi ca miniştri, miniştri adjuncţi, secretari de stat, şefi de agenţii naţionale, directori generali în ministere şi reprezentanţi ai guvernului în teritoriu, ca prefecţi şi subprefecţi. Totodată, din rândurile acestora au fost aleşi ca preşedinţi de consilii judeţene, primari şi viceprimari de municipii, oraşe şi comune, precum şi consilieri judeţeni, orăşeneşti şi comunali.

Un număr însemnat dintre absolvenţii liceului după finalizarea studiilor universitare au devenit cadre didactice în învăţământul superior, în urma remarcăriilor încă din perioada studiilor, funcţionând ca preparatori, asistenţi, lectori, şefi de lucrări, conferenţiari, profesori şi deţinând şi funcţii de conducere ca: şefi de catedră, prodecani, decani, prorectori şi rectori, afirmându-se prin activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată, prin rezultatele obţinute şi prin lucrările ştiinţifice publicate.

De asemenea, alţi absolvenţi ai liceului s-au orientat către cercetarea ştiinţifică devenind cercetători în cele mai diverse institute ştiinţifice din ţară şi străinătate în care s-au afirmat prin activitatea ştiinţifică desfăşurată, prin rezultatele obţinute şi prin lucrările ştiinţifice publicate. În această categorie de specialişti pot fi cuprinse şi cadrele didactice din învăţământul universitar care desfăşoară de asemenea cercetare ştiinţifică în domeniul specialităţii pe care o profesează şi care face parte integrantă din structura ei, contribuind cu lucrări ştiinţifice valoroase la îmbogăţirea bibliografiei ştiinţifice raţionale.

O parte dintre absolvenţii liceului, valorificându-şi talentul cu care au fost înzestraţi de către natură, s-au afirmat în domeniul creaţiei literare ca poeţi, prozatori-romancieri, nuvelişti, eseişti – deveniţi cunoscuţi pe plan local, regional şi naţional prin creaţiile originale valoroase publicate care au îmbogăţit literatura română. În strânsă legătură cu domeniul anterior menţionat, unii dintre absolvenţii liceului au îmbrăţişat publicistica, profesând ca jurnalişti, redactori, redactori şefi, şefi de secţii, directori pe domenii, directori generali şi editori seniori la ziarele şi revistele locale şi centrale, făcându-se cunoscuţi prin articole pe diferite teme publicate.

Alţi absolvenţi ai liceului stimulaţi de talentul cu care au fost dotaţi, au devenit pictori afirmându-se prin expoziţiile personale şi de grup organizate pe plan local, judeţean şi naţional, îmbogăţind pictura românească cu lucrări originale şi valoroase. Pe lângă cei enumeraţi, unii dintre foştii elevi ai liceului, pasionaţi de redarea şi modelarea formelor, au devenit sculptori care prin lucrările elaborate s-au făcut cunoscuţi atât pe plan local şi regional cât şi pe plan naţional. Unii dintre cei care au fost elevi ai acestui liceu, atraşi de teatru, cinematografie, televiziune şi muzică au devenit actori impunându-se prin rolurile interpretate pe scenele diferitelor teatre, regizori şi scenarişti valoroşi de teatru şi televiziune remarcaţi pe plan naţional şi internaţional, redactori, prezentatori şi moderatori la radio şi televiziune, precum şi compozitori şi interpreţi de muzică.

O serie dintre absolvenţii liceului s-au afirmat în domeniul sportului ca atleţi, handbalişti, baschetbalişti, gimnaşti, voleibalişti, luptători şi fotbalişti, prin rezultatele remarcabile obţinute devenind campioni mondiali, europeni, balcanici şi naţionali precum şi recordmeni naţionali la disciplinele sportive enumerate, graţie cărora s-au făcut cunoscuţi pe plan naţional şi internaţional.

Pe lângă cei menţionaţi anterior şi alţi absolvenţi ai liceului s-au afirmat de-a lungul deceniilor pe plan local, regional şi chiar naţional ca valoroşi medici, profesori, farmacişti, ingineri, jurişti, economişti, specialişti în navigaţie, etc. contribuind la consolidarea şi sporirea prestigiului acestei unităţi de învăţământ constănţene.

 Absolvenţi ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa deveniţi membri ai Organizaţiilor Centrale, Judeţeneşi Locale de conducere a ţării

 Membrii ai Parlamentului României

 1. Bogdan Florica. Promoţia 1937. Membră a Marii Adunări Naţionale a R.P.R. după anul 1948.
 2. Crăciun Constanţa. Promoţia 1936. Membră a Marii Adunări Naţionale a R.P.R. şi R.S.R. după anul 1948. Membră a Consiliului de Stat al R.P.R. şi R.S.R.
 3. Dida Corneliu. Promoţia 1960. Membru al Adunării Deputaţilor a Parlamentului României în legislatura 2004-2008.
 4. Ionescu D. Marian Valentin. Promoţia 1979. Membru al Adunării Deputaţilor a Parlamentului României în legislatura 1996-2000.
 5. Iustian Mircea. Promoţia 1965. Membru al Adunării Deputaţilor şi al Senatului ale Parlamentului României în legislaturile 2000-2004, 2004-2008 şi 2008-2012.
 6. Moga Nicolae. Promoţia 1971. Senator de Constanţa în legislatura 2008-2012.
 7. Parotă-Rădulescu Aristina. Promoţia 1953. Membră a Marii Adunări Naţionale a R.S.R., în legislatura de după anul 1980.

 Membrii ai Guvernelor României

 1. Bagdasar Florica. Promoţia 1937. Ministru al Instrucţiunii Publice în guvernele R.P.R. de după anul 1946.
 2. Basuc Mariana. Promoţia 1975. Secretar de Stat în Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în perioada anilor 2000-2004.
 3. Crăciun Constanţa. Promoţia 1936. Ministru al Culturii şi Cultelor în guvernele R.P.R. de după 1946.
 4. Ionescu D. Marian Valentin. Promoţia 1979. Ministru al Privatizării, Director al Agenţiei „Centrul istoric” Bucureşti, după anul 1998, guvernul României, în perioada 1997-1998.
 5. Parotă-Rădulescu Aristina. Promoţia 1953. Ministru adjunct al Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice R.S.R. în perioada 1985-1989.

 Membrii ai organismelor centrale de justiţie

 1. Selley G. Adriana. Promoţia 1975. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României de după 1990.

 Membrii ai conducerii Băncii Naţionale a României

 1. Iota – Ghizarie Emil. Promoţia 1970. Viceguvernator al Băncii Naţionale a României în perioada de după anul 1990.
 2. Soare Vlad. Promoţia 1971. Viceguvernator al Băncii Naţionale a României după anul 1990. Fost Director general al Băncii „Bancorex” România.

 Membri ai conducerilor organismelor judeţene şi locale

 1. Prof.dr. Aliss Andreescu, Promoția 1973, Inspector Școlar General al ISJ Constanța.
 2. Aşchie I. Ion. Promoţia 1970. Şeful Secţiei Chirurgie II din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa. Prof. univ. dr. Facultate de Medicină Constanţa.
 3. Aşchie Mariana. Promoţia 1969. Director al Laboratorului de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean Constanţa. Prof. univ. dr. Facultate de Medicină Constanţa.
 4. Bandi A. Ionel. Promoţia 1969. Director general al CEC Bank – Bucureşti.
 5. Berescu Şerban. Promoţia 1969. Director al Direcţiei Operaţiuni Maritime din Autoritatea Navală Română.
 6. Caraiani Andrei. Promoţia 1966. Director general al S.C. „Petromin” Constanţa.
 7. Călin (Zainea) Marlena. Promoţia 1973. Procuror şef la Curtea de Apel Constanţa
 8. Coşoveanu Adriana. Promoţia 1967. Director executiv pentru Europa de Est al Societăţii germane Deutche-Welic.
 9. Iustin Mircea. Promoţia 1965. Subprefect al Judeţului Constanţa în perioada anilor 1996-2000 şi 2008-2012.
 10. Ludoşanu (Bevis) Cezara. Promoţia 1965. Membră în Comisia Naţională de Valori Mobiliare. Fostă membră a Fondului Naţional al Proprietăţii Private.
 11. Mocanu Elena. Promoţia 1972. Subprefect al Judeţului Constanţa în perioada mai2004-noiembrie 2005.
 12. Moga Nicolae. Promoţia 1971. Subprefect al Judeţului Constanţa în perioada 2003-2004.
 13. Nicolae O. Nicolae. Promoţia 1965. Director al Clinicii de Chirurgie Maxilo-Facială Constanţa.
 14. Oancea Traian. Promoţia 1960. Director al Camerei de Comerţ şi Navigaţie a Judeţului Constanţa.
 15. Pavlov Adrian. Promoţia 1967. Director al Serviciului de Sănătate Publică – Sanepid Constanţa. Director adjunct al Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Constanţa.
 16. Sandu Eugen. Promoţia 1981. Director al Sucursalei BRD – Societe Generale Constanţa.
 17. Spiru Luiza. Promoţia 1981. Director al Spitalului „Ana Aslan” Bucureşti.
 18. Stanciu Nicolae. Promoţia 1965. Preşedinte al Tribunalului Judeţean Constanţa, înainte de anul 1989, cât şi după 1990.
 19. Suceveanu C. Paul. Promoţia 1967. Director general adjunct al Spitalului Judeţean Constanţa.
 20. Şuteu V. Constantin. Promoţia 1972. Director general al Administraţiei Zonei Libere Constanţa-Sud-Basarabi.
 21. Şuţa (Ionescu) Maria. Promoţia 1967. Şeful Secţiei de Reumatologie din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa.
 22. Teodorescu (Ardreadis) Fotini. Promoţia 1963. Director general al S.C. „Dobrogea” Constanţa.
 23. Trandafir N. Petrache. Promoţia 1973. Viceprimar al municipiului Constanţa în perioada anilor 1996-2000.
 24. Uretu Mihai. Promoţia 1967. Director general al Centrului de Diagnostic Imagistic „Euromedia” Constanţa.

 Absolvenţi ai Colegiului Naţional „Mihai Emniescu” Constanţafirmaţi în domeniul cercetării ştiinţifice

 1. Bărăscu Raluca. Promoţia 1964. Cercetător ştiinţific principal al Institutului de Fizică al Academiei Române din Bucureşti
 2. Ciocan Corina. Promoţia 1987. Cercetător ştiinţific principal în cadrul Institului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa.
 3. Cristea Ovidiu. Promoţia 1983. Cercetător ştiinţific al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române – Bucureşti.
 4. Stere Anişoara. Promoţia 1954. Cercetător ştiinţific principal în cadrul Institutului Naţional de Farmacologie – Bucureşti.
 5. Custurea Gabriel. Promoţia 1971. Cercetător ştiinţific principal la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
 6. Iordăchescu Dortheea. Promoţia 1948. Cercetător ştiinţific principal dr. la Muzeul „Grigore Antipa” Bucureşti.
 7. Malciu Viorel. Promoţia 1969. Cercetător ştiinţific principal la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa.
 8. Macovei Dan. Promoţia 1965. Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Fizică al Academiei Române – Bucureşti.
 9. Mihnea Pia Elena. Promoţia 1960. Cercetător ştiinţific principal la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa.
 10. Mitu Corina. Promoţia 1965. Cercetător ştiinţific principal, dr. la Institutul Naţional de Farmacologie – Bucureşti.
 11. Ploaie Mariana. Promoţia 1965. Cercetător ştiinţific principal, dr. la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan” al Academiei Române.
 12. Popa Făclieru Adriana. Promoţia 1960. Cercetător ştiinţific principal la Institutul Naţional de Cercetare – Geologie Marină Constanţa.
 13. Ristea Luminiţa. Promoţia 1977. Cercetător ştiinţific principal, dr. la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Constanţa.
 14. Bucovală Mihai. Promoţia 1961. Cercetător ştiinţific principal, dr. la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Constanţa.
 15. Mareş Lucreţia. Promoţia 184. Cercetător ştiinţific principal în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Chimice – Bucureşti.
 16. Popescu-Mirceni Răzvan. Promoţia 1994. Cercetător ştiinţific în cadrul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa. Director general al Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţia Mediului Marin „Oceanic-Club” Constanţa.

 Absolvenţi ai Colegiului Naţional „Mihai Emniescu” Constanţcadre didactice în învăţământul superior

 1. Aşchie I. Ion. Promoţia 1970. Conf. univ. dr. la Facultatea de Medicină – Universitatea „Ovidius” Constanţa. Şeful Secţiei Chirurgie II din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Constanţa.
 2. Aşchie (Mănescu) Mariana. Promoţia 1969. Prof. univ. dr. Facultate de Medicină Constanţa. Şeful Secţiei de Medicină Legală – Spitalul Clinic Judeţean Constanţa.
 3. Alexandru (Matei) Rodica. Prof. univ. dr. inginer la Facultatea de Industrie Alimentară Acvacultură şi Pescuit din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” – Galaţi.
 4. Andrei Doina. Lector univ. dr. la Facultatea de Litere – Universitatea „Ovidius” Constanţa.
 5. Baz Radu. Promoţia 1982. Şef de lucrări la Facultatea de Medicină – Universitatea „Ovidius” Constanţa. Şeful Secţiei de Radiologie – Spitalul Clinic Judeţean Constanţa.
 6. Belc Marius. Promoţia 1979. Lector univ. dr. la Facultatea de Medicină – Universitatea „Ovidius” Constanţa.
 7. Bratu Mirela. Promoţia 1979. Conf. univ. dr. la Facultatea de Medicină – Universitatea „Ovidius” Constanţa.
 8. Chiru (Moraru) Doina. Promoţia 1965. Conf. univ. dr. la Universitatea Politehnică – Bucureşti.
 9. Ciuguraicu V. Adina. Promoţia 1973. Prof. univ. dr. la Facultatea de Litere – Universitatea „Ovidius” Constanţa. Decan al Facultăţii de Litere.
 10. Glodeanu Elena. Lector univ. dr. la Facultatea de Litere – Universitatea „Ovidius” Constanţa.
 11. Caraiani Andrei. Promoţia 1966. Lector univ. dr. la Academia de Marină Civilă din Constanţa.
 12. Cojoc Marian. Promoţia 1979. Prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice – Universitatea „Ovidius” Constanţa. Prorector al Universităţii „Ovidius” Constanţa.
 13. Doroftei Iuliana. Promoţia 1982. Conf. univ. dr. la Facultatea de Biologie – Universitatea „Ovidius” Constanţa.
 14. Dumitrescu Denisa-Elena. Asistentă univ. dr. la Facultatea de Medicină – Universitatea „Ovidius” Constanţa.
 15. Duţu (Topor) Olga. Promoţia 1956. Prof. univ. dr. la Universitatea „Spiru Haret” Constanţa. Prorector al Universităţii „Spiru Haret” Constanţa.
 16. Duţu L. Tiberiu. Promoţia 1983. Lector univ. dr. la Facultatea de Drept – Administraţie Publică. Universitatea „Spiru Haret” Constanţa.
 17. Gurgu P. Ion. Promoţia 1970. Prof. univ. dr. – specialitatea fizică – la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
 18. Hosciuc Camelia. Promoţia 1954. Conf. univ. dr. – specialitatea lingvistică romanică – la Facultatea de Litere – Universitatea „Ovidius” Constanţa.
 19. Iordache I. Maria – Roxana. Promoţia 1957. Prof. univ. dr. la Facultatea de limbi romanice din cadrul Universităţii Bucureşti.
 20. Ionescu Liliana. Promoţia 1966. Prof. univ. dr. la Facultatea de Navigaţie din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa.
 21. Ivăneţ Vladimir. Promoţia 1972. Lector univ. dr. la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti.
 22. Lăpuşan Aurelia. Promoţia 1966. Conf. univ. dr. la Facultatea de Litere – specializarea Jurnalism – din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.
 23. Guţu Romalo Valeria. Promoţia 1936. Prof. univ. dr. la Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii Bucureşti.
 24. Marga Ioana. Promoţia 1967. Prof. univ. dr. – specialitatea limba franceză – la Universitatea din Laussanne – Elveţia.
 25. Matei N. Monica. Promoţia 1973. Lector. univ. dr. – specialitatea limba engleză – la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.
 26. Mihai Gabriel. Promoţia 1980. Lector. univ. dr. la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.
 27. Mitrofan (Socner) Iolanda. Promoţia 1969. Prof. univ. dr. la Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii Bucureşti.
 28. Dan (Şchiopu) Valentina. Promoţia 1954. Prof. univ. dr. la Facultatea de Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi.
 29. Monescu Mara. Promoţia 1986. Lector univ. dr. la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.
 30. Nasta Gh. Eugen. Promoţia 1979. Conf. univ. dr. – specialitatea limba engleză – la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.
 31. Badea A. Speranţa. Promoţia 1956. Prof. univ. dr. la Facultatea de Piscicultură, Industrie Alimentară, Acvacultură şi Pescuit, din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi.
 32. Bibiceanu G. Silviu. Promoţia 1978. Prof. univ. dr. laUniversitatea din Talin – Finlanda.
 33. Nicolae O. Nicolae. Promoţia 1967. Prof. univ. dr. la Facultatea de Stomatologie,Universitatea „Ovidius” Constanţa.
 34. Novischi Mircea. Promoţia 1969. Conf. univ. dr. la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.
 35. Popescu N. Iulian. Promoţia 1966. Prof. univ. dr. la Facultatea de Limbi Străine din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi. Decan al Facultăţii de Limbi Străine.
 36. Pospai Dan. Promoţia 1971. Conf. univ. dr. la Facultatea de Medicină „Alexandru Davilla” Bucureşti.
 37. Pruiu Atanase. Promoţia 1969. Prof. univ. dr. la Facultatea de Navigaţie din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanţa.
 38. Sitoner F. Tica. Promoţia 1969. Conf. univ. la Universitatea Politehnică Bucureşti
 39. Stanciu M. Victoria. Promoţia 1969. Prof. univ. dr. la Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti.
 40. Stăncic Manuela. Promoţia 1982. Conf. univ. dr. la Facultatea de Biologie din cadrul

Universităţii „Ovidius” Constanţa.

 1. Suceveanu C. Paul. Promoţia 1967. Fost lector univ. dr. la Facultatea de Medicină Constanţa, fost director adjunct al Spitalului Judeţean Constanţa.
 2. Ungureanu (Voinescu) Mihaela. Promoţia 1970. Prof. univ. dr. la Facultatea de Chimie Industrială din cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti.
 3. Vidraşcu (Dicu) G. Silvia-Maria. Promoţia 1940. Prof. univ. dr. la Institutul Politehnic Braşov.
 4. Skolka Marius. Promoţia 1983. Conf. univ. dr. la Facultatea de Biologie din cadrul

Universităţii „Ovidius” Constanţa.

 1. Voicu (Gheorghiţă) M. Adela. Promoţia 1973. Prof. univ. dr. – specialitatea sociologie. Facultatea de Drept-Administraţie Publică din cadrul Universităţii „Spiru Haret” Constanţa.
 2. Samargiu Domnica. Promoţia 1983. Asisten univ. dr. la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa.
 3. Cristea C. Lia. Promoţia 1953. Prof. univ. dr. – specialitatea biologie marină – la Facultatea de Piscicultură din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi.
 4. Şerban Simona. Promoţia 1979. Lector univ. dr. la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Bucureşti.

Absolvenţi ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa afirmaţi în creaţia literară şi publicistică

 1. Aldea(Vlad) Carmen.Promoţia 1959. Poetă. Membră a Asociaţiei Scriitorilor Dobrogeni şi a Uniunii Scriitorilor din România. A publicat pe parcursul anilor creaţii poetice în diverse reviste regionale şi naţionale.
 2. Cioroiu Constantin. Promoţia 1959. Publicist şi scriitor, autor de lucrări monografice dedicate Constanţei, litoralului românesc şi istoria cărţii vechi româneşti, precum şi de articole pe teme de cultură. Membru al Asociaţiei Scriitorilor Dobrogeni şi al Uniunii Scriitorilor din România.
 3. Dragomir Ion. Promoţia 1971. Poet. Membru al Asociaţiei Scriitorilor Dobrogeni şi al Uniunii Scriitorilor din România. A publicat pe parcursul anilor poezii originale în diverse reviste locate – Tomis, Anfora, Agora, etc. – şi naţionale – România Literară, Steaua, Ramuri, etc. de cultură. Editează revista constănţeană de cultură Anfora.
 4. Duţu(Topor) Olga. Promoţia 1956. Poetă şi publicistă. Preşedintă a Filialei Constanţa a Societăţii de Ştiinţe Filologice. Membră a Societăţii de Haiku Constanţa. Director al Editurii „Ex Ponto” Constanţa. Membră a Societăţii Internaţionale de Psiholingvistică Aplicată şi a Asociaţiei Internaţionale de Lingvistică Aplicată. A publicat poeme haiku originale în revistele locale, regionale şi naţionale, precum şi un volum propriu de poeme haiku, „Stropi de rouă Dewdrops”. De asemenea, a publicat o serie de cronici de întâmpinare în revista „Tomis” şi în cotidianul „Cuget liber” reunite în volumul „Note de lectură”, precum şi articole pe probleme lingvistice şi de comunicare. A fost distinsă de către M.E.C.T. cu Ordinul „Meritul pentru învăţământ în grad de Comandant”.
 5. Făclieru L. Adriana. Promoţia 1960. Poetă. Membră a Asociaţiei Scriitorilor Dobrogeni şi a Uniunii Scriitorilor din România. A publicat pe parcursul anilor poezii originale în diverse reviste dobrogene ca Tomis, Agora, Albatros, etc. şi naţionale ca România Literară, Ramuri, Steaua, etc.
 6. Filimon Mariana. Promoţia 1956. Poetă. Membră a Asociaţiei Scriitorilor Dobrogeni şi a Uniunii Scriitorilor din România. Publică pe parcursul anilor poezii originale în diverse reviste regionale – Tomis – şi naţional – România Literară, Ramuri, etc. – de cultură.
 7. Filip Mariana. Promoţia 1959. Poetă. Membră a Asociaţiei Scriitorilor Dobrogeni şi a Uniunii Scriitorilor din România. Pe parcursul anilor a publicat creaţii poetice originale în diverse reviste şi publicaţii locale, regionale şi naţionale de cultură.
 8. Georgescu Octavian. Promoţia 1963. Poet, eseist, ziarist şi publicist. Membru al Asociaţiei Scriitorilor Dobrogeni şi al Uniunii Scriitorilor din România. Redactor la cotidienele constănţene „Dobrogea Nouă” şi „Cuget liber”. Pe parcursul anilor a publicat în cotidienele constănţene numeroase articole pe teme de cultură şi de istorie locală şi dobrogeană. De asemenea a publicat poezii originale şi eseuri în revistele dobrogene şi centrale.
 9. Ismăileanu G. Constantin. Promoţia 1954. Ziarist. Membru al Asociaţiei Jurnaliştilor din România. Jurnalist la cotidianul dobrogean „Dobrogea Nouă” devenit după anul 1989 „Cuget liber” al cărui redactor şef – adjunct a fost. Pe parcursul anilor a publicat numeroase articole pe teme cetăţeneşti sociale, de învăţământ şi politice privind realităţile dobrogene şi naţionale.
 10. Jan Elena. Promoţia 1958. Poetă. Membră a cenaclurilor literare „Poesis” şi „Mihail Sadoveanu”. Membră a Asociaţiei Scriitorilor Dobrogeni. În decursul anilor a publicat poezii originale în revistele locale de cultură. A publicat în 1982 în Editura „Litera” volumul de poezii „Vasul daraidelor”. În 1989 i se acordă premiul pentru poezie în cadrul Concursului „Liviu Rebreanu” organizat la Târgul Mureş.
 11. Lămureanu Costel. Promoţia 1967. Poet, prozator şi publicist. Redactor şef al Revistei „Bussiness Puls”. Preşedinte al Fundaţiei „Liga Umanitară Calea Solidarităţii Umane”. A publicat pe parcursul anilor poezii originale în revistele locale, regionale şi centrale de cultură şi în volume distincte, fiind distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor pentru poezie., Sighetul Marmaţiei; Marele Premiu „Nicolae Bălcescu”, pentru poezie; Premiul III „Enăchiţă Văcărescu”, pentru poezie, Târgovişte. A publicat volume de eseuri, pe teme sociologice de etnografie şi istorie. Redactor-şef al revistei „Nelinişti metafizice”.
 12. Lăpuşan(Voineagu) Aurelia. Promoţia 1966. Membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, vicepreşedinte al acesteia; Membră a Clubului Român de Presă, Membră a Uniunii Scriitorilor din România; Redactor şef al cotidianului constănţean „Cuget liber”. Publicist comentator, prozatoare, nuvelistă, eseistă şi monografistă. A publicat pe parcursul anilor cca 6300 de articole sub formă de reportaje, interviuri, cronici teatrale şi anchete, precum şi volume de proză, romane, monografii şi cursuri de jurnalism şi de comunicare (în cotidienel locale şi centrale şi în revistele locale, regionale, naţionale şi internaţionale de cultură). A fost distinsă cu Premiul internaţional de jurnalistică Viterbo-Italia 1996. Premiul Uniunii Scriitorilor şi al revistei „Tomis” 1999; Premiul Ronaton. 2002.
 13. Mihăescu Dan. Promoţia 1979. Ziarist şi publicist. Reprezentant regional al Agenţiei Naţionale „Agerpres”. Membru al Federaţiei Internaţionale – FIJET – a Ziariştilor şi Scriitorilor de Turism. Membru al Asociaţiei Mediteraneene – AMJET – a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism. A început să publice articole pe teme de istorie locală şi regională şi de turism, încă din perioada studiilor liceale, în revista „Lyceum” a Liceului „Mihai Eminescu” Constanţa.
 14. Velureanu (Borisov) Petru. Promoţia 1960. Poet. Membru al Asociaţiei Scriitorilor Dobrogeni şi al Uniunii Scriitorilor din România. A publicat pe parcursul anilor creaţii poetice originale în revistele locale – Tomis, Anfora, Agora – şi în cele centrale – România Literară, Steaua, Ramuri, etc. – de cultură.
 15. Moise (Bavaru) Stela. Promoţia 1969. Membră a Societăţii de Haiku, Constanţa. A fondat şi conduce revista „Archaeus” din anul 1992 şi a colaborat la reviste de cultură ca Agora, Archaeus, Albatros, Civiscard şi altele. Este membră a cenaclurilor literare „Poesis” şi „Mihai Sadoveanu”. A publicat creaţii poetice clasice, dar şi de inspiraţie orientală, în revistele locale, judeţene şi naţionale. A participat la concursurile naţionale şi internaţionale de poezie din Slovenia şi Japonia.
 16. Verman Gheorghe. Promoţia 1960. Director general al Departamentului Studiourilor Regionale Radio din cadrul Societăţii Naţionale de Radiodifuziune. Coordonator şi moderator al emisiunii „Iarba verde de acasă” de la Radio Actualităţi. Publicist mass-media. Publică culegerea „Tărâmul îngerilor” cuprinzând convorbirile purtate cu invitaţii săi de la emisiunea pe care o coordonează şi o moderează radio.

 Absolvenţi ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa afirmaţi în domeniul artelor

 Arte plastice

 1. Dindelegan D. Lucian. Promoţia 1980. Pictor; participant la expoziţiile locale şi judeţene organizate de către U.A.P. – Filiala Constanţa. Participant la expoziţiile estivale de la Mamaia.
 2. Donici Anca. Promoţia 1977. Pictor, grafician şi ilustrator de carte. Membră a Asociaţiei Artiştilor Plastici. Participantă la expoziţiile locale şi judeţene organizate de către Filiala Constanţa a A.A.P. Debutează în activitatea expoziţională în 1993. Obţine premiul I împreună cu grupul de graficieni la Salonul internaţional interjudeţean de grafică din 1996. Organizează expoziţii personale de grafică la Constanţa. Ilustrator de cărţi.
 3. Grăjdeanu Petre. Promoţia 1970. Sculptor; membru al U.A.P. Participant la expoziţiile locale, judeţene şi regionale organizate de către Filiala Constanţa a U.A.P. Participant la expoziţiile estivale de la Mamaia şi la cele naţionale organizate de către U.A.P. Participant la diverse expoziţii internaţionale de sculptură.
 4. Ioana Gheorghe. Promoţia 1970. Pictor; membru al U.A.P. Participant la expoziţiile locale şi judeţene organizate de către Filiala Constanţa a U.A.P. Participă cu lucrări la expoziţiile naţionale organizate de către U.A.P., precum şi la cele internaţionale organizate la Bucureşti şi în diverse oraşe europene.
 5. Lembrău Mircea. Promoţia 1963. Grafician şi desenator. Membru U.A.P. Participant la expoziţiile locale şi judeţene organizate de către U.A.P. Participă la expoziţii naţionale de grafică şi desen organizate de către U.A.P. fiind distins cu diverse premii. Participă cu lucrări de grafică şi desen la expoziţii internaţionale.
 6. Leolca Gheorghe. Promoţia 1960. Grafician. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici. Participant la expoziţiile locale şi judeţene organizate de către Filiala Constanţa a U.A.P. Participă cu lucrări proprii la expoziţiile naţionale organizate de U.A.P. I se acordă Premiul Uniunii Artiştilor Plastici pentru grafică din diverse oraşe europene, precum şi din S.U.A., Mexic şi Cuba. S-a impus ca personalitate distinctă a graficii contemporane română.
 7. Malcea M. Alexandru – Dan. Promoţia 1972. Artist plastic. Participant la expoziţiile locale şi judeţene organizate de către Uniunea Artiştilor Plastici. După anul 1990 se stabileşte la Paris în Franţa.

       8.Poenaru Jeana. Promoţia 1923. Pictor. Membră a Asociaţiei Pictorilor României şi a Uniunii Artiştilor Plastici. Participă la expoziţii judeţene, naţionale şi internaţionale de pictură contemporană. A organizat expoziţii personale la Constanţa şi Bucureşti. S-a impus ca pictor peisajist al Dobrogei. S-a remarcat printre cei mai valoroşi pictori dobrogeni.

 1. Ţurcanu Daniela. Promoţia 1984. Membră a A.A.P. Pictor. Participantă la expoziţiile locale şi judeţene de pictură organizate de către Filiala Constanţa a U.A.P. Participă cu lucrări la expoziţiile studenţeşti de pictură ca şi la expoziţiile naţionale. Participă la expoziţiile interjudeţene de pictură la Constanţa.
 2. Ungureanu Viorel. Promoţia 1980. Pictor. Membru al U.A.P. Participant la expoziţiile locale şi judeţene de pictură organizate de către Filiala Constanţa a U.A.P. Participă cu lucrări la expoziţiile internaţionale de pictură contemporană. Abordează o tematică religioasă şi s-a făcut cunoscut şi ca pictor de biserici.

 Teatru, cinematografie şi radiodifuziune

 1. Zahariade Atena. Promoţia 1954. Actriţă la Teatrul Naţional din Bucureşti. A interpretat zeci de roluri din piesele de teatru din dramaturgia românească şi universală jucate pe scenele teatrelor din Bucureşti şi din oraşele ţării. A interpretat o serie de personaje în filmele româneşti create de diverşi regizori autohtoni. A fost distinsă cu premii, diplome şi alte distincţii acordate de către Ministerul Culturii, Asociaţia Naţională a Teatrelor, UNITER şi Asociaţia criticilor de teatru.
 2. Gulea Stere. Promoţia 1971. Regizor artistic la Teatrul Naţional din Bucureşti. A regizat numeroase spectacole de teatru jucate pe scenele bucureştene şi din diverse oraşe ale ţării. A regizat zeci de filme româneşti. A fost distins cu premii, diplome şi alte distincţii acordate de către Ministerul Culturii, A.N.T., UNITER şi Asociaţia criticilor de teatru şi film. A fost şi Preşedinte-Director general al TVR.
 3. Jelescu Smaranda. Promoţia 1956. Redactor-prezentator la TVR. Creatoare şi prezentatoare a numeroase emisiuni de televiziune cu caracter ştiinţific, cultural, turistic, etnografic şi social.
 4. Verman Gheorghe. Promoţia 1960. Director general adjunct al Societăţii Naţionale de Radiodifuziune. Fost director general al Direcţiei Posturilor Teritoriale de Radio. Reporter de radio. Autorul şi moderatorul emisiunii de radio „Iarba verde de acasă” elogios apreciată de către numeroşi ascultători. Autorul cărţii „Tărâmul îngerilor” care conţine o parte din convorbirile purtate cu invitaţii emisiunii şi tabletele sale prezentate în cadrul acesteia.

 Creaţie şi interpretare muzicală

 1. Baboi Eugen. Promoţia 1982. Compozitor de muzică uşoară şi folk. Interpret vocal şi instrumental de muzică şi instrumentist de muzică uşoară şi folk. Membru fondator al formaţiei muzicale „Poesis”. Fost redactor muzical al Societăţii Naţionale de Radiodifuziune. A susţinut zeci de concerte în Bucureşti şi în diverse oraşe ale ţării. Participant la numeroase festivaluri regionale şi naţionale de muzică folk. Actualmente stabilit cu familia la Toronto – Canada.
 2. Tătaru (Varga) Gina. Promoţia 1981. Balerină. Componentă a Companiei de balet „Camel Patrichi a Teatrului de revistă „Fantasio” Constanţa şi a Teatrului de Balet „Oleg Danovschi” Constanţa. Angajată ca balerină a unor teatre şi companii din Italia şi Germania.
 3. Tătaru Milidi. Promoţia 1981. Balerin, coregraf şi coordonator de ansambluri coregrafice. Component al Companiei de balet „Camel Patrichi” al Teatrului de revistă „Fantasio” Constanţa, al Teatrului de Balet „Oleg Danovschi” Constanţa, al Companiei „Ovisd

 Absolvenţi ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Constanţa afirmaţi în domeniul sportului

 1. Bâltan Constantin. Promoţia 1960. Component al echipelor de fotbal din Divizia A „Farul” Constanţa şi Universitatea Craiova. Campion naţional la fotbal cu echipa „Universitatea” Craiova.
 2. Buiachi Ion. Promoţia 1967. Atlet de semifond. Component al echipei de atletism „Farul” Constanţa. Fost recordman naţional la proba de 1500m. Vicecampion naţional de semifond, la 1500m şi 3000m.
 3. Catană Elena. Promoţia 1985. Fostă campioană naţională de senioare la nataţie. Fostă componentă a lotului de nataţie al României.
 4. Cojocaru Cezar. Promoţia 1969. Component al echipei de volei „Universitatea” Bucureşti din Divizia B.
 5. Cristu Elena. Promoţia 1966. Fostă componentă a echipelor de baschet „Ştiinţa” Bucureşti din Divizia B şi „Voinţa” Bucureşti din Divizia A.
 6. Droica Gh. Ion. Promoţia 1971. Fost component al echipei de lupte greco-romane a Clubului sportiv „Farul” Constanţa din Divizia A. Fost component al lotului naţional de lupte al României. Fost campion naţional, balcanic, european, mondial şi olimpic de lupte greco-romane.
 7. Enache Gheorghe. Promoţia 1967. Fost component al lotului de atletism al Universităţii Politehnica Bucureşti. Campion naţional universitar la aruncarea ciocanului.
 8. Florescu Ioana. Promoţia 1969. Fostă componentă a lotului de handbal al echipei Rapid Bucureşti. Campioană naţională de handbal.
 9. Fedac Sedonia. Promoţia 1960. Fostă componentă a lotului naţional de handbal tineret. Campioană naţională de handbal.
 10. Ionescu Virgil. Promoţia 1966. Fost component al lotului de volei al echipei de fotbal din Divizia A „Progresul” Suceava.
 11. Levonian Liviu. Promoţia 1965. Fost component al echipei de atletism a clubului de Divizia A „Farul” Constanţa. Fost component al lotului naţional de atletism. Campion naţional şi balcanic la 100m, 200m şi 400m plat.
 12. Lungu Ioan. Promoţia 1960. Fost component şi jucător al echipei de volei de Divizia A „Politehnica” Galaţi.
 13. Mânzu Leonard. Promoţia 1966. Fost component şi jucător al echipei de volei de Divizia A „Farul” Constanţa.
 14. Păun Maria. Promoţia 1960. Fostă componentă a lotului de atletism al clubului universitar „Ştiinţa” Constanţa. Multiplă campioană naţională universitară la 100m, 200m, 400m şi ştafetă-fete de 4x100m.
 15. Pârşu C. Nicolae. Promoţia 1966. Fost component şi jucător al echipei de baschet a Clubului Sportiv „Farul” şi al echipei de Divizia A „CCA” Bucureşti.
 16. Râşniţă Lucian. Promoţia 1963. Fost jucător de handbal în echipa „Farul” Constanţa. Fost antrenor principal al echipei de handbal băieţi H.C.M. Constanţa. Fost antrenor principal al echipei de handbal băieţi a României. Director al Centrului Naţional Olimpic de Excelenţă de la Sighişoara.
 17. Stănăşel Petre. Promoţia 1969. Fost component al lotului de atletism al Universităţii Politehnica Bucureşti. Fost campion naţional universitar la săritura în înălţime. Fost component al lotului naţional universitar de atletism la săritura în înălţime.
 18. Vasile Niculina. Promoţia 1969. Fostă componentă şi jucătoare a echipei de handbal „Ştiinţa” Bucureşti din Divizia A. Fostă componentă a lotului de handbal-tineret al României.
 19. Vlad E. Dumitru. Promoţia 1963. Fost component şi jucător al echipei de fotbal „Farul” Constanţa din Divizia B şi al echipei de Divizia A „Jiul” Petroşani.